IF rejban kallar till årsmöte den 5/3 kl. 18.30 i Loungen på Myresjöhus Arena.

Ingång via Restaurang Östergatan.

OBS! Ändrad lokal.

 

Årsmöte med IF rejban
Tid: Torsdagen den 5/3 2019, kl. 18.30
Plats: Pressrummet, Myresjöhus Arena, Växjö.

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Mötets behöriga utlysande

§ 4 Val av ordförande för mötet

§ 5 Val av sekreterare för mötet

§ 6 Val av två justeringsmän

§ 7 Föredragning av verksamhetsberättelse

§ 8 Föredragning av revisionsberättelse

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Motioner

§ 11 Styrelsens förslag till budget för samt förslag på medlemsavgift

§ 12 Val av ordförande på ett år

§ 13 Val av två styrelseledamöter på två år

§ 14 Val av en suppleant på två år

§ 15 Val av en revisor på ett år

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas

Vi tror vi samlar in cookies och sånt, är inte helt säkra. Men genom att acceptera denna pop-up så är vi liksom homesafe. Även om vi inte gör något som helst med den "datan" som i så fall samlas in.